TopPage

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยวิจัยการออกแบบระบบ (System Design laboratory)

หน่วยวิจัยการออกแบบระบบของเรามีการศึกษาเกี่ยวกับอินเตอร์เฟสของวิศวกรรมข้อมูล รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมวิทยา โดยทางหน่วยวิจัยจะมีการศึกษางานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่

 • Media Informatics
 • วิศวกรรมคันเซ หรือที่เรียกว่า วิศวกรรมด้านความรู้สึก (KANSEI engineering / KANSEI Informatics; sensibility and emotion information)
 • การพัฒนาและการเรียนรู้ (Development and Learning)

นอกจากนี้ ทางหน่วยวิจัยของเรายังมีการศึกษาทางด้านอื่นๆ เช่น การสื่อสาร (Communication), ระบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction), Human interface, การออกแบบเวบไซต์ (Web-designing), นิเทศศิลป์ (Visual design), การออกแบบระบบสังคม (Social system design), มีเดียอาตส์ (Media arts), การออกแบบเพื่อการศึกษา (Education system), E-learning, การออกแบบระบบทางธุรกิจ (Business process design), การตรวจสอบโมเดล (Model checking) และอื่นๆ

หน่วยวิจัยแห่งนี้จะทำการตรวจสอบลักษณะนิสัยของมนุษย์โดยวิเคราะห์ผ่านทางการทดสอบทางจิตวิทยา และทำการจำลองเหตุการณ์โดยใช้หลักการ Multi-agent simulation

งานวิจัยที่ผ่านมา (Research Theme)

สื่อและการสื่อสาร (Communication and Media)

 • โครงสร้างของการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาสังคมแบบอิสระ
 • โครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้หุ่นยนต์ และการพัฒนาสื่อการสอน
 • การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สารสนเทศ (Information science) ในการสร้างสังคมโดยใช้เครื่องมือมีเดียไบโอโทป (Media Biotope)
 • ศึกษาผลกระทบของ Telop ที่มีต่อผู้รับฟัง
 • การออกแบบสังคมโดยใช้ Cat media
 • สื่อประเภทส่วนบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแบ่งปันและการร่วมรับรู้ความทรงจำ
 • ผลกระทบจากความแตกต่างของสื่อ ที่มีผลต่อความรู้สึกและการกระทำ
 • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปฏิสัมพันธ์และรูปแบบของการสื่อสาร
 • โครงสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ และความเครียดที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุม
 • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสังคมจำลองภายใต้ความแตกต่างของสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร
 • พิจารณาตรรกะทางสังคม (Sociological) ในโลกอินเตอร์เนต เช่น การสัมภาษณ์ Yomiuri Shinbun, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในสังคมเวบไซต์, วิเคราะห์ผลกระทบของสารสนเทศเชิงพลวัฒน์ จากลักษณะนิสัยการเลือกของมนุษย์
 • ศึกษาลักษณะการสื่อสารด้วยภาพในแต่ละสังคม
 • การสื่อสารโดยใช้ Pictogram
 • วิเคราะห์การสร้างสังคมผ่านกิจกรรมการรีวิวหนังสือ
 • โครงสร้างกรอบแนวคิดและโมเดลการกระทำของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในสังคมของแต่ละท้องถื่น
 • ศึกษาและค้นคว้าปัจจัยที่บั่นทอนความตั้งใจ
 • สารสนเทศในสื่อสิ่งพิมพ์
 • ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเวบไซต์และวิทยาศาตร์สารสนเทศ

การออกแบบ (Design)

 • การพัฒนาระบบสนับสนุนการออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกที่ผู้ใช้รับรู้จากการมองเห็น
 • ผลกระทบของสีที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การออกแบบอินเตอร์เฟสของโทรศัพท์มือถือโดยวิเคราะห์ผลกระทบของสีที่แตกต่างกัน เข่น พัฒนาระบบสนับสนุนการออกแบบสีในอุปกรณ์สัมผัสหน้าจอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
 • การออกบบเวบเพจเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกสนาน
 • พัฒนาระบบสนับสนุนการออกแบบ โดยใช้หลักการ Kansei engineering
 • สนับสนุนการทำงานแบบเป็นโครงการ โดยมุ่งเน้นไปทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ศึกษาประโยชน์ของการทำงานเป็นกลุ่ม ผ่านทาง International Design Workshop

สื่อและการสอน (Media and Education)

 • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ระบบสนับสนุนการศึกษาเชิงสร้างสรร, กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรร, ระบบการคลิกในโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือการบริหารโครงการโดยใช้ Game Theory

ทางหน่วยวิจัยของเรายินดีต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ถ้าท่านมีความสนใจในหน่วยวิจัยของเรา กรุณาติดต่อ

>>Our office (The Center for International Relations)


27-1, Mizumotocho, Muroran-shi, Hokkaido, 050-8585 JAPAN
Department of Computer Science and System Engineering
Muroran Institute of Technology


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-06-05 (金) 16:51:58 (2307d)